مشخصات فردی و زندگینامه
نام:امیر
نام خانوادگی:خداوردی
تلفن همراه:09120958776
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

تحصیلات

مدرک

رشته علمی

سال دریافت مدرک

محل دریافت مدرک

توضیحات

ديپلم

علوم انساني

1376

تهران

سطح 2 (کارشناسي)

فقه و اصول

1386

قم

سطح 3 (کارشناسي ارشد)

تربيت مدرس ادبيات عرب

1390

قم

 

سطح 4 (دکتري)

فقه و اصول

1392

قم

 

 

 

 

سوابق شغلي

ردیف

نام سازمان یا مؤسسه

مدت اشتغال

نوع فعالیت

عنوان شغلی (سمت)

از

تا

پژوهشی

آموزشی

اجرایی

1

مؤسسه فقه الثقلين

1385

1388

تحقيق و تخريج کتب فقهي و اصولي

 

محقق

2

جامعة المصطفي. مجتمع آموزش عالي امام خميني

1386

کنون

آموزش ادبيات و علوم قرآني

استاديار

3

مدرسه‌ي علميه‌ي معصوميه (برادران)

1387

1390

 

آموزش بلاغت

مدرس

4

مدرسه‌ي علميه‌ي معصوميه (خواهران)

 

 

1389

1391

 

آموزش نحو

مدرس

5

مرکز تدوين متون حوزه علميه

1394

 

 

 

اداره استانداردسازي و ارزيابي

مدير

 

 

 

سوابق آموزشی

ردیف

عنوان دروس

مورد تدریس

نام مؤسسه یا دانشگاه

یا حوزه علمیه

مدت

تدریس

رتبه

علمی

توضیحات

1

بلاغت

مدرسه علميه معصوميه

4 سال

مدرس

2

ادبيات عربي (کارشناسي و ارشد)

مجتمع آموزش عالي امام خميني (جامعه المصطفي)

8 سال

استاديار

3

 غريب القرآن و اعجاز ادبي و تفسير ادبي قرآن و نهج البلاغه (کارشناسي و ارشد)

مجتمع آموزش عالي امام خميني (جامعه المصطفي)

4 سال

استاديار

4

تجزيه و ترکيب پيشرفته قرآن مجيد (ارشد)

مدرسه علميه معصوميه خواهران

1 سال

استاديار

5

رجال و درايه (کارشناسي)

مجتمع آموزش عالي امام خميني (جامعه المصطفي)

1 سال

استاديار

6

 

 

 

 

 

 

 

همکاری علمی ـ اجرایی با مراکز و مؤسسات

ردیف

نوع همکاری

مؤسسه یا مرکز مربوط

سال

توضیحات

1

تحقيق و تخريج کتاب

موسسه فقه الثقلين

1388

 

2

ارزيابي و استاندارسازي متون

مرکز تدوين کتب حوزه علميه

1394

 

3

تاليف کتاب درسي نحو يک

مرکز تدوين کتب حوزه علميه

1394

 

4

تاليف رمان ديني

 دفتر تبليغات اسلامي

1392

 

5

تاليف رمان ديني

موسسه شهرستان ادب

1393

 

6

تاليف تقريرات خمس آيت الله سيد علي ميلاني

دفتر آيت الله سيد علي ميلاني

 1394

 در حال نگارش

7

 تاليف تقريرات خيارات آيت الله جوادي آملي

 موسسه اسراء

1395

 در حال نگارش

 

 

 

 

 

 

سوابق تحقیقاتی ـ تاليفي

ردیف

عنوان تحقیق

نوع تحقیق: تألیف/ تدوین/ تحقیق/ ترجمه/ متن درسی/ تصحیح انتقادی و . . .

تاریخ اتمام

محل انتشار یا ارائه (نام ناشر)

1

مقالات حول مباحث الافاظ (سيد علي بهبهاني)

تحقيق و تخريج

1390

انتشارات دليل ما

2

سه جلد از مجمع الفائدة و البرهان (مقدس اردبيلي)

تحقيق و تخريج

1388

فقه الثقلين

3

درسنامه نحو

تاليف

1394

مرکز تدوين متون

4

آمين مي‌آورم (رمان ديني)

تاليف

1394

ققنوس (هيلا)

5

جلوگيري از مرگ يک واژه (رمان ديني)

تاليف

1395

نشر نگاه

6

 

 

 

 

 

 

مقالات تألیفی (برای مجلات، دانشنامه‌ها، همایش‌ها، مجموعه‌ها، ISI، ISC)

 

ردیف

عنوان مقاله

نوع مقاله: تألیف/ تحقیق/ ترجمه و...

تاریخ اتمام

محل انتشار یا ارائه

(نام مجله یا مجموعة مربوط)

1

نظريه مام متن در قرآن مجيد

مقاله‌ي علمي پژوهشي

1394

 جامعه المصطفي

2

جايگاه عقل در تفقه از منظر آيت الله جوادي عاملي

مقاله‌ي علمي پژوهشي

در دست نگارش

موسسه اسراء

3